Działania na rzecz biblioteki

Filia nr 12 prowadzi działalność dla osób niepełnosprawnych, dotkniętych wykluczeniem społecznym, chorych oraz seniorów. Szczególnie ważna jest tu aranżacja przestrzeni, aby każdy użytkownik czuł się komfortowo. Kandydatka dba o to od wielu lat. W 2022 r. dzięki niej powstał kącik relaksacyjny, gdzie na wygodnym fotelu, mając słuchawki podłączone do stacji CD, można słuchać nagrań muzycznych lub audiobooków.

I. Hanowska dba także o promocję imprez kulturalnych organizowanych w Filii, rozsyłając materiały informacyjne do lokalnych mediów. W 2022 r. udzieliła też kilkunastu wywiadów radiowych i telewizyjnych, w których prezentowała ofertę biblioteczną i zachęcała odbiorców do korzystania z niej.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego
W 2022 r. w BM im. J. Kasprowicza, placówkach opiekuńczych i w plenerze I. Hanowska zorganizowała 179 imprez kulturalnych, w których uczestniczyły 5794 osoby. Wśród różnorodnych form działalności znalazły się zajęcia literackie, plastyczne, językowe, krajoznawcze i biblioterapeutyczne, spotkania autorskie, koncerty, konkursy i wystawy dla różnych grup wiekowych (od dzieci młodszych do seniorów).

Szczególnym osiągnięciem była realizacja projektu „Piramida Aktywności” (dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Fundacji ORLEN), dzięki któremu seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz wykluczeni społecznie przełamywali ograniczenia, uczestnicząc w rozmaitych zajęciach oraz w rajdzie rowerowym, którego celem było poznanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych.

W 2022 r., gromadząc i udostępniając zbiory oraz organizując imprezy odpowiadające potrzebom ww. osób I. Hanowska współpracowała z 13 placówkami opiekuńczymi, 11 instytucjami oświatowo-wychowawczymi i 6 organizacjami pożytku publicznego. W ramach realizowanego od wielu lat programu „Książka na życzenie” odwiedziła kilkadziesiąt razy osoby obłożnie chore w mieszkaniach, bądź w placówkach opiekuńczych, nie tylko przynosząc książki i materiały biblioteczne w ramach obowiązków służbowych, ale także spędzając u nich swój czas prywatny, by wesprzeć w samotności i zmaganiach z losem.

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, w wolne weekendy zorganizowała bezinteresownie ponad 20 wycieczek krajoznawczych, w których brały udział kilkudziesięcioosobowe grupy czytelników i pracowników Biblioteki.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego.
I. Hanowska od wielu lat organizuje wystawy, na których prezentuje pasje artystyczne inowrocławskich bibliotekarzy. W 2022 r. przygotowała dwie ekspozycje fotografii przyrodniczych Anety Muskały, pracownicy Oddziału dla Dzieci.

Swoją postawą od lat promuje też zawód bibliotekarza. W 2022 r. wykorzystała w tym celu także wywiady w lokalnych mediach, których udzielała w związku z przyznanym jej przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych w służbie lokalnej społeczności.
Wdrożenie internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii

Jak zwykle przygotowała szeroką ofertę: wystawy, warsztaty, imprezy literackie online, z wykorzystaniem FB, strony internetowej BM im.
J. Kasprowicza i kanału YouTube.

Osiągnięcia zawodowe z wcześniejszych lat
Największym osiągnięciem zawodowym kandydatki jest uczynienie z Filii nr 12 miejsca integracji społecznej, przyjaznego każdemu użytkownikowi, gdzie można nie tylko wypożyczyć książki i uczestniczyć w imprezach kulturalnych, ale także pożytecznie spędzić czas
w miłej atmosferze i nawiązać nowe znajomości.

Już w 2012 r., a więc w rok po objęciu Filii, podczas Gali Animatora Kultury, I. Hanowska otrzymała list gratulacyjny od władz miasta Inowrocławia za rozszerzenie oferty dla użytkowników o cykliczne warsztaty rękodzieła, zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem książki
i terapię przez sztukę.

Cechy osobowościowe
„Pani Irenka to Anioł”, „nasza Pani Irenka”, „mój skarb” – takie i podobne zwroty słyszą często inowrocławscy bibliotekarze od osób wchodzących do książnicy, zwłaszcza niepełnosprawnych i seniorów. Te werbalne świadectwa empatii i życzliwości I. Hanowskiej dla czytelników potwierdzają w pełni jej profesjonalizm, talenty organizacyjne, komunikatywność, odporność na stres i bezgraniczne oddanie pracy bibliotecznej. Zaskoczenie i wzruszenie, z jakim przyjęła informację o przyznanym tytule Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2022, kolejny raz dowiodły także jej skromności.