header-image

Deklaracja dostępności Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 • Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej.
 • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Kozik.
 • E-mail: akozik@bmino.pl
 • Telefon: +48523573698

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
 • Adres: Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław
 • E-mail: biblioteka@bmino.pl
 • Telefon: +48523573698

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Biblioteka Główna, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

  Do budynku prowadzą 2 wejścia przy ul. Kilińskiego 16 z poziomu ulicy.
  Dla czytelników otwarte jest wejście wspólne z Kujawskim Centrum Kultury.
  Na parterze znajdują się dostępne dla osób na wózkach: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci, Salonik Literacko – Artystyczny oraz Filia nr 12.
  Korytarze i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przestrzeń między regałami nie stanowi trudności w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.
  Na piętrze znajduje się Czytelnia Główna i Czytelnia Regionalna.
  W budynku nie ma windy.
  W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
  Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku jest toaleta przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych.

 • Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32, 88-100 Inowrocław

  Do budynku filii prowadzi jedno wejście po schodach. Jest podjazd dla wózków inwalidzkich.
  Pomieszczenia filii dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami nie stanowi trudności w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.
  W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W filii nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Filia nr 2, ul. Chemiczna 9, 88-100 Inowrocław

  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy jednym z wejść znajduje się platforma przyschodowa.
  Budynek jest wielokondygnacyjny, filia usytuowana jest na poziomie wysokiego parteru.
  Pomieszczenia filii dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami może stanowić trudność w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.
  W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
  Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  Do filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma windy.

 • Filia nr 3, ul. Wojska Polskiego 5, 88-100 Inowrocław

  Do filii prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy. Jest podjazd dla wózków inwalidzkich.
  Pomieszczenia filii dostępne są dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami może stanowić trudność w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.
  W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
  Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do filii i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W filii nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29, 88-100 Inowrocław

  Do filii prowadzi jedno wejście po schodach. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
  Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
  Korytarz oraz przestrzeń pomiędzy regałami w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
  Do filii i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W filii nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Filia nr 5 (Szpital), ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

  Do budynku prowadzi główne wejście, przy którym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
  Budynek jest wielokondygnacyjny, filia usytuowana jest w piwnicy.
  W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Pomieszczenia filii są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami może stanowić trudność w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.
  W filii jest możliwość skorzystania na miejscu z pomocy tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących, niedosłyszących (głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych), po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszenia usługi do pobrania ze strony Wielospecjalistycznego Szpitala im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu https://www.szpitalino.pl/
  Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku są windy.

 • Filia nr 7, ul. Marulewska 7, 88-100 Inowrocław

  Do budynku filii prowadzi jedno wejście z poziomu ulicy.
  W filii nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Nie ma możliwości skorzystania na miejscu ani online z pomocy tłumacza języka migowego.
  Pomieszczenia filii są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Przestrzeń między regałami może stanowić trudność w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.
  W pobliżu budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
  Do filii i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W filii nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać:

 • ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • powiększania czcionki
 • zmniejszania czcionki,
 • zwiększenia widoczności odnośników,
 • pogrubienia czcionki
 • używać kolorystyki uwzględniającej odpowiedni dobór kontrastów.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)