Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy i osób w niej uczestniczących, poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się w nim.
3. Warunkiem uczestnictwa w imprezach organizowanych w pomieszczeniach Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu lub w plenerze jest złożenie oświadczenia o stanie swojego zdrowia oraz przekazanie danych kontaktowych, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
Wzór oświadczenia można pobrać ze strony www.jan-kasprowicz.bmino.pl i złożyć przy wejściu na teren imprezy.
4. Bez spełnienia powyższego obowiązku osoba nie będzie mogła brać udziału w imprezie.
5. Przed rozpoczęciem każdej imprezy uczestnikom mierzona będzie temperatura.
6. Ponadto bezwzględnie należy:
• Zakrywać nos i usta w pomieszczeniach.
• Zdezynfekować ręce po wejściu do budynku lub na teren imprezy.
• Utrzymywać dystans min.1,5 m od innych uczestników wydarzenia.
• Stosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez obsługę wydarzenia.
7. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub część garderoby zasłaniającą usta i nos.
8. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jak i poleceń Organizatora oraz służb porządkowo – informacyjnych.
9. W przypadku gdy uczestnikiem imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat może on uczestniczyć w imprezie pod warunkiem wypełnienia i podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o stanie zdrowia dziecka i świadomości ryzyka według wzoru opracowanego przez Organizatora.
10. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu imprezy oraz bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o stanie zdrowia dziecka i świadomości ryzyka