Zapraszamy wszystkich czytelników do odwiedzin Filii nr 3 w nowej lokalizacji przy ulicy Wojska Polskiego 5. Na czytelników czeka literatura piękna oraz popularnonaukowa dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

UCHWAŁA NR LIV/507/2022
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie połączenia Filii nr 3 z Filią nr 2 dla Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2022 r. dokonuje się połączenia filii bibliotecznych
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, tj. Filii nr 3 przy ul. Szarych
Szeregów 2 i Filii nr 2 dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 5.

§ 2. Połączone filie, o których mowa w § 1, tworzą nową Filię nr 3 przy ul. Wojska
Polskiego 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski