Regulamin konkursu rapowego
„Wyśpiewują, tralalują…”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, zwana dalej Organizatorem.

2. Cele konkursu:
– popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima,
– rozbudzanie zainteresowań i zdolności uczestników,
– wzbogacenie słownictwa,
– kształcenie mowy ekspresyjnej oraz rozwijanie sprawności językowej dzieci i młodzieży.

3. Adresatami konkursu są dzieci w wieku 9 – 12 lat oraz młodzież w wieku 13 – 15 lat z Inowrocławia oraz powiatu inowrocławskiego.

4. Zasady konkursu:
➢ przedmiotem konkursu jest nagranie telefonem komórkowym wersji rapowej dowolnego wiersza Juliana Tuwima w formie wideoklipu,
➢ cały teledysk musi być nagrany telefonem komórkowym,
➢ czas prezentacji nie powinien przekroczyć 3 minut,
➢ forma nagrania dostosowana do kategorii wiekowej uczestników:
– 9-12 lat nagranie jednoujęciowe,
– 13-15 lat nagranie montowane,
➢ przy montażu nie wolno używać dodatkowych zdjęć, napisów itp.,
➢ wersja rapowa wideoklipu musi być wykonana a’capella (bez ścieżki dźwiękowej),
➢ nie dopuszczalna jest modyfikacja tekstu,
➢ nagranie należy dostarczyć na opisanej płycie w formacie AVI lub MPEG,
➢ konkurs oceniany będzie w dwóch grupach wiekowych: 9-12 lat oraz 13-15 lat,
➢ należy dostarczyć oryginalny plik zgrany z telefonu w celu identyfikacji nagrania,
➢ nagrany klip wraz z oryginalnym plikiem (z telefonu) oraz plikiem tekstowym zawierającym dane uczestnika (imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, tel. kontaktowy), modelem telefonu komórkowego należy dostarczyć na nagranej płycie CD/DVD,
➢ każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi zgody opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych).

5. Wyboru najlepszych prac dokona jury powołane przez Organizatora.

6. Kryteria oceny:
* inwencja twórcza uczestnika,
* kreatywność,
* poprawność językowa tekstu.

7. Dla autorów najlepszych nagrań przewiduje się cenne nagrody rzeczowe w postaci nowoczesnych urządzeń multimedialnych. Dodatkowo Telewizja aMazing Inowrocław ufundowała dla zwycięzców poszczególnych kategorii nagrodę w formie profesjonalnego nagrania wideoklipu w studio Telewizji.

8. Najlepsze teledyski umieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora, Facebooku oraz w Telewizji Miejskiej.

9. Nagrania należy dostarczyć do Odziału dla Dzieci Biblioteki Głównej przy ul Kilińskiego 16 do dnia 14 października 2013 r.

10. Nagrania nie będą zwracane.

11. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 21 października 2013 r. o godz. 1630 w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej przy ul. Kilińskiego 16 w Inowrocławiu.

12. Dostarczenie do Organizatora nagrania jest równoznaczne z udzieleniem zgody na jego wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach Internetowych Biblioteki oraz w lokalnych mediach.

13. Decyzje Organizatora konkursu i Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu pod nr tel. (52) 352-72-37 lub pisząc na adres e-mail: dziecibmino@poczta.onet.pl

Konkurs zorganizowany w ramach projektu „Para buch! Tuwim w ruch!” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego