Odjazdowy bibliotekarz” pod taką nazwą Biblioteka Miejska im. J. Kasprowicza organizuje rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków słowa pisanego i rowerów.
Jest to 4 Edycja Ogólnopolskiej Akcji. W Inowrocławiu rajd odbędzie się w sobotę 18 maja 2013. Start nastąpi o godz. 9.00sprzed budynku Biblioteki Miejskiej ul. Kilińskiego 16. Trasa poprowadzi przez  Inowrocław – Parchanie – Słońsko – Inowrocław. W planie zwiedzanie Izby Pamięci
gen. Władysława Sikorskiego  oraz zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Wojciecha
w Parchaniu. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, a osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych.

Regulamin oraz oświadczenia dostępne w siedzibie biblioteki oraz na stronie internetowej
www.jan-kasprowicz.bmino.pl

Załóż coś w kolorze pomarańczowym i spodziewaj się dodatkowych atrakcji!

 

 

Regulamin rajdu rowerowego  „Odjazdowy Bibliotekarz”

dla bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków słowa pisanego i rowerów

Organizowany dn. 18. 05. 2013 r. w Inowrocławiu

Trasa : Inowrocław – Parchanie – Słońsko – Inowrocław

 

1.       Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.

 2.       Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną. Nie są ubezpieczeni przez Organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.

 3.       Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.

 4.       W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.

 5.       Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod nadzorem  dorosłych opiekunów, np. rodziców.

 6.       Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne 

z przepisami.

 7.       Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody 

i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.

 8.       Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących  w zwartej grupie nie może przekraczać  15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.

 9.       Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2-3 metry, ale nie więcej niż 5.

 10.   Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

 11.   Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po rajdzie.

 12.   Zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji psychotropowych.

 13.   Zabrania się brania udziału w rajdzie osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.

 14.   Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych podczas rajdu.

 15.   Organizator rajdu uprawniony jest do rejestrowania jego przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.

 16.   Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w rajdzie.

 17.   Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

Znajomość regulaminu zostanie poświadczona wypełnieniem oświadczenia. Regulamin będzie odczytany w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.