W sobotnie (29.08.2020 r.) przedpołudnie Antoni Ścigacz oprowadzał liczną grupę osób zainteresowanych odkrywaniem na nowo inowrocławskiej dzielnicy Mątwy. Przewodnik PTTK opowiadał o ludziach, ciekawych architektonicznie budynkach, miejscach oraz historii osady, gdzie toczyło się codzienne życie i rozgrywały się różne wydarzenia. Dla uczestniczących w spacerze SENIORÓW 60+ ogłoszony został konkurs fotograficzny. Każdy senior może przesłać do 2 września 2020 r. drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do bibliotecznej Filii nr 12, przy
ul. Kilińskiego 16 maksymalnie 3 fotografie na płycie CD lub DVD z dopiskiem na kopercie „Konfrontacje”. Szczegółowy regulamin konkursu jest na stronie internetowej www.jan-kasprowicz.bmino.pl oraz
www.facebook.com/bmijk.inowroclaw.

Spacer „Odkrywamy Mątwy na nowo” zrealizowano w ramach mikro projektu „Stare i nowe Mątwy” w ramach zadania: „Podnoszenie kompetencji i realizacja ścieżki karier wolontariatu senioralnego – filarem silnych organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków dotacji MRPiPS.