Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu  Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej – wolontariuszy, którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami – zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.
Kandydaci wezmą udział w szkoleniu, którego ukończenie jest pierwszym warunkiem uzyskania certyfikatu Latarnika Polski Cyfrowej. Po uzyskaniu certyfikatu 200 nowych osób reprezentujących gminy, w których zdiagnozowano największe zapotrzebowania na działania aktywizujące cyfrowo pokolenie 50+, w tym gminy nie objęte dotąd działaniami Latarników, będzie miało za zadanie rozpocząć działania w swoich środowiskach lokalnych.
Organizatorzy projektu PCRS poszukują osób, które:
•    znają podstawy obsługi komputera, Internetu oraz narzędzi i usług cyfrowych
•    są otwarte, tolerancyjne oraz świadome specyfiki i trudności pracy z osobami dorosłymi
•    są gotowe do pracy na rzecz lokalnego środowiska w formule wolontariatu – bez wynagrodzenia
•    deklarują gotowość współtworzenia ruchu Latarników Polski Cyfrowej, akceptując jego wartości oraz zasady i metody działania.
Osoby te zobowiązane są spełnić następujące warunki wstępne:
1.    zapoznać się i zaakceptować regulamin naboru
2.    wziąć udział w szkoleniu organizowanym latem 2014r.
3.    złożyć oświadczenie woli o akceptacji zasad i metod działania Latarnika Polski Cyfrowej, w którym zobowiążą się do prowadzenia działań zgodnie z założeniami projektu PCRS (oświadczenie składane będzie w pierwszym dniu szkolenia).
Po uzyskaniu certyfikatu Latarnicy Polski Cyfrowej winni czynnie uczestniczyć w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji oraz wydarzeniach projektu PCRS, a także systematycznie i zgodnie z „metodą latarniczą”, której nauczą się podczas szkoleń, prowadzić zajęcia z osobami dorosłymi. Do końca czerwca 2015r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zaproponuje Latarnikom wsparcie edukacyjne i organizacyjne w postaci m.in.:
•    udziału w wydarzeniach projektu: Zjeździe Latarników Polski Cyfrowej w Łodzi, 15-16 września br., 8 warsztatach tematycznych, podnoszących kompetencje dziedzinowe np. umiejętność tworzenia relacji z zajęć w portalu Latarnicy.pl (pisanie relacji jest obowiązkiem Latarnika) oraz w zjazdach regionalnych, integrujących aktywnych Latarników
•    przekazania materiałów edukacyjnych (Niezbędnika Latarnika, Korzystnika Internauty 50+, poradników tematycznych) oraz promocyjnych (stand, plakaty, ulotki)
•    stale aktualizowanego i publikującego oficjalne informacje na temat realizacji projektu portalu Latarnicy.pl, w którym znaleźć można m.in. serial filmów edukacyjnych, poradniki, wzory dokumentów projektowych    
Zgłoszenie chęci zostania Latarnikiem obydwa się poprzez zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie: http://ankiety.mwi.pl/index.php?sid=27485&lang=pl
Planuje się organizację jednego szkolenia w każdym województwie (ale ostateczny ich rozkład zależeć będzie od liczby zgłoszeń w regionach). Szkolenia odbywać się będą w okresie wakacyjnym – do końca sierpnia br. Pierwsze szkolenie planowane jest 22-23 lipca w Pile.
Liczba uczestników szkoleń – a zatem kandydatów na owych Latarników jest ograniczona (ok. 200 osób). Pierwszeństwo udziału mają osoby mieszkające w regionach nie objętych jeszcze aktywnością Latarnika oraz kandydaci z gmin wiejskich.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie PCRS zachęcamy do kontaktu pcrs@mwi.pl, a także wizytę na stronie latarnicy.pl oraz Facebooku: facebook.com/polskacyfrowa.
Wszelkich informacji na temat naboru i projektu PCRS udzielają na bieżąco wyłącznie koordynatorzy działań Latarników:
1.    Anna Tyrała (502 358 455, a.tyrala@mwi.pl0
2.    Monika Boruch (519 521 465, m.boruch@mwi.pl)
3.    Michał Golemo (502 358 454, m.golemo@mwi.pl)
Jedynym miejscem publikacji bieżących, oficjalnych informacji na temat przebiegu naboru i jego wyników jest portal Latarnicy.pl.
Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz Regulaminie Naboru Kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej  stanowią prawną i merytoryczną podstawę przeprowadzenia naboru i zakwalifikowania na szkolenie.