Założeniem Projektu jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.
Priorytetowe założenia Projektu osiągnięte zostaną dzięki szeregowi zadań obejmujących zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych przez digitalizację, publikację i zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdującego się w posiadaniu jednostek kultury. W efekcie, zasób przygotowany do publikacji, zostanie udostępniony w Internecie w postaci „wirtualnego muzeum” oraz Platformy Cyfrowego Przewodnictwa, jak również w przestrzeni miejskiej w formie wyświetlaczy Systemu Elektronicznego Plakatu.
Projekt „Kultura w zasięgu 2.0” realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi: 25 381 176,47 zł. Dofinansowanie z UE: 21 573 999,99 zł.

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w ramach niniejszego projektu otrzymała sprzęt elektroniczny z akcesoriami oraz oprogramowaniem do DIGITALIZACJI.
Głównym celem Książnicy w kontekście digitalizacji jest wykonanie wersji cyfrowych materiałów regionalnych oraz najcenniejszych zabytków piśmiennictwa zgromadzonych w Bibliotece i zapewnienie powszechnego do nich dostępu za pośrednictwem Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej, działającej przy Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza już od 2011 roku.

Zachęcamy do korzystania z jej zasobu http://dlibra.bmino.pl/dlibra

dig