Masz ukończone 15 lat, lubisz pisać opowiadania i chcesz rozwijać swoje zainteresowania i zdolności twórcze, zgłoś swój udział w Powiatowym Konkursie na Opowiadanie Fantasy „Lustra wyobraźni”.

REGULAMIN

Powiatowego Konkursu na Opowiadanie Fantasy

„Lustra wyobraźni”

 

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
 zwana dalej Organizatorem

2. Adres Organizatora:

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza
ul. Kilińskiego 16 88-100 Inowrocław
Tel. 52 357-46-38
www.jan-kasprowicz.bmino.pl

II CELE KONKURSU

1. Popularyzacja literatury fantasy.

2. Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań oraz indywidualnych zdolności twórczych.

3. Doskonalenie warsztatu pisarskiego.

4. Promocja Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

III UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego.

2. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

IV ZASADY KONKURSU

1. Podstawą wzięcia udziału jest napisanie opowiadania fantasy na dowolny temat.

2. Praca konkursowa nie powinna być dotąd publikowana i nagradzana.

3. Opowiadanie powinno być podpisane godłem lub pseudonimem, dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samy godłem lub pseudonimem co praca z dopiskiem: „Lustra wyobraźni”.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach konkursu.

5. Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i innych niekomercyjnych działań zgodnych z działalnością Organizatora.

6. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

7. Jeden uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedno opowiadanie.

8. Termin składania prac mija 14 października 2013 r.

V WARUNKI TECHNICZNE

1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym  (czcionka: Times New Roman – wielkość czcionki 12; marginesy: 2,5 cm; odstępy między wierszami: 1,5 pkt).

2. Opowiadanie nie powinno być dłuższe niż 15 stron wydruku komputerowego.

3. Pracę w jednym egzemplarzu należy dostarczyć osobiście do Czytelni Biblioteki Głównej (ul. Kilińskiego 16) lub wysłać (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora z dopiskiem: „Lustra wyobraźni”.

VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 listopada 2013 r., o jego godzinie wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) dla celów konkursowych, w tym na umieszczenie imiennych wyników w mediach, na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu na Facebook’u. 

3. Decyzje Organizatora konkursu i Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje
od nich odwołanie.

 

Bliższych informacji o konkursie można zasięgnąć w Czytelni Biblioteki Głównej, pod numerem telefonu (52) 357-46-38 lub pisząc na adres e-mail: regionaliabmino@poczta.onet.pl