Dofinansowanie w ramach PROGRAMU:  „Realizacja zadania publicznego w zakresie edukacji ekologicznej w 2014 roku”
Ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia
Celem projektu jest kształtowanie trwałych postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży, podniesienie poczucia wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan. Edukacja ekologiczna jest dobrą okazją do stworzenia sytuacji dydaktycznych pozwalających na to, aby dziecko miało możliwość obserwacji, integracji w środowisko społeczno – przyrodnicze i było świadome swych działań na rzecz ochrony środowiska. Celem projektu „Eko – dzieciaki” jest kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, promowanie świadomości ekologicznej- wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach. Wśród planowanych zadań znalazły się warsztaty ekologiczne, recyklingu, konkursy ekologiczne.
Termin realizacji zadania: 1.06 – 28.11.2014 roku